កម្មវិធី

មកដល់ឆាប់ៗនេះ

ពិព័រណ៍សម្រស់

កាលបរិច្ឆេទ: ២៥-២៧/តុលា/២០១៩

បើក: ១០ ព្រឹក - ១០ យប់

ទីកន្លែង: ផ្សារ ហេរីថេក ជាន់ B1

Miss Planet Cambodia 2020

កាលបរិច្ឆេទ: 03/NOV/2019

បើក: 04:00pm - 09:30pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk, B1

កីឡាប្រណាំងស្រា្តយ៏ឌ៍រ

កាលបរិច្ឆេទ: ១៥/កញ្ញា/២០១៩

បើក: ១០ ព្រឹក - ៨ យប់

ទីកន្លែង: ផ្សារ ហេរីថេក ជាន់ B1

Ignite

កាលបរិច្ឆេទ: 19/OCT/2019

បើក: 01:00pm - 05:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk, B1

កម្មវិធីទាំងអស់

កីឡាប្រណាំងស្រ្តាយ៍ឌ័រ

កាលបរិច្ឆេទ: ០៤/សីហា/២០១៩

បើក: ១០ ព្រឹក - ៧ ល្ងាច

ទីកន្លែង: ផ្សារ ហេរីថេក ជាន់ B1

ពិព័រណ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍ ហេរីថេក

កាលបរិច្ឆេទ: ១២-១៤/កក្កដា/២០១៩

បើក: ៩ ព្រឹក - ៩ យប់

ទីកន្លែង: ផ្សារ ហេរីថេក ជាន់ B1

ពិព័រណ៍ស្រ្តីឆ្នាំ ២០១៩

កាលបរិច្ឆេទ: ០៧-០៩/មីនា/២០១៩

បើក: ១០ ព្រឹក - ១០ យប់

ទីកន្លែង: ផ្សារ ហេរីថេក ជាន់ B1

Heritage Wedding Fair

កាលបរិច្ឆេទ: 12-14/JUL/2019

បើក: 9:00am - 9:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk, B1

Beauty Fair

កាលបរិច្ឆេទ: 25-27/OCT/2019

បើក: 10:00am - 09:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk, B1

Ignite

កាលបរិច្ឆេទ: 19/OCT/2019

បើក: 01:00pm - 05:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk, B1

Miss Planet Cambodia 2020

កាលបរិច្ឆេទ: 03/NOV/2019

បើក: 04:00pm - 09:30pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk, B1

The Heritage Walk 1st Year Anniversary

កាលបរិច្ឆេទ: 09-10-11/DEC/2019

បើក: 07:00pm - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk