កម្មវិធី

មកដល់ឆាប់ៗនេះ

ភូមិប្រជាប្រិយ

កាលបរិច្ឆេទ: 13 April 2022 - 17 April 2022

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk B1 & 1F

ទិវានៃក្តីស្រលាញ់ ២០២២

កាលបរិច្ឆេទ: ១២-១៤ កុម្ភៈ ២០២២

បើក: ០៨:០០ព្រឹក ០៩:០០យប់

ទីកន្លែង: ជាន់ក្រោមដីទី០១ (B01)

Happy Valentine’s Day 2022

កាលបរិច្ឆេទ: 12-14 February 2022

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: Basement 01 (B01)

ចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន ២០២២

កាលបរិច្ឆេទ: ៣១ មករា ០៦ កុម្ភៈ ២០២២

បើក: ០៨:០០ព្រឹក ០៩:០០យប់

ទីកន្លែង: ជាន់ក្រោមដីទី០១ (B01)

កម្មវិធីទាំងអស់

ភូមិប្រជាប្រិយ

កាលបរិច្ឆេទ: 13 April 2022 - 17 April 2022

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk B1 & 1F

ទិវានៃក្តីស្រលាញ់ ២០២២

កាលបរិច្ឆេទ: ១២-១៤ កុម្ភៈ ២០២២

បើក: ០៨:០០ព្រឹក ០៩:០០យប់

ទីកន្លែង: ជាន់ក្រោមដីទី០១ (B01)

ចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន ២០២២

កាលបរិច្ឆេទ: ៣១ មករា ០៦ កុម្ភៈ ២០២២

បើក: ០៨:០០ព្រឹក ០៩:០០យប់

ទីកន្លែង: ជាន់ក្រោមដីទី០១ (B01)

ស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យណូអែល និងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល

កាលបរិច្ឆេទ: 15 December 2021 - 02 January 2022

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk B1 & 1F

បង្វិលកងផ្សងសំណាង

កាលបរិច្ឆេទ: 20 - 31 December 2021

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk

ថតរូបឈ្នះរង្វាន់

កាលបរិច្ឆេទ: 17 - 31 November 2021

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk

ពិពរណ៌ហេរីថេក

កាលបរិច្ឆេទ: 18 - 20 November 2021

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk - B1

The Heritage Walk Vouchers

កាលបរិច្ឆេទ: 01 June - 31 August 2021

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk - Information