កម្មវិធី

មកដល់ឆាប់ៗនេះ

The Heritage Walk – ឧទ្យានអាហារ

កាលបរិច្ឆេទ: 29 Oct - 01 Nov 2020

បើក: 08:00pm - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

The Heritage Walk – Crafting Zone

កាលបរិច្ឆេទ: 23 - 27 Dec 2020

បើក: 03:00pm - 08:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

The Heritage Walk Vouchers

កាលបរិច្ឆេទ: 01 June - 31 August 2021

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk - Information

The Heritage Walk – Pictures with Santa

កាលបរិច្ឆេទ: 11 Dec 2021 (Sat & Sun)

បើក: 07:00pm - 08:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

កម្មវិធីទាំងអស់

The Heritage Walk Vouchers

កាលបរិច្ឆេទ: 01 June - 31 August 2021

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk - Information

The Heritage Walk – Crafting Zone

កាលបរិច្ឆេទ: 23 - 27 Dec 2020

បើក: 03:00pm - 08:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

The Heritage Walk – Pictures with Santa

កាលបរិច្ឆេទ: 11 Dec 2021 (Sat & Sun)

បើក: 07:00pm - 08:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

The Heritage Walk – ឧទ្យានអាហារ

កាលបរិច្ឆេទ: 29 Oct - 01 Nov 2020

បើក: 08:00pm - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

The Heritage Walk Grand Sale

កាលបរិច្ឆេទ: 10-19/July/2020

បើក: 09:00am - 09:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

The Heritage Walk Lucky Draw

កាលបរិច្ឆេទ: 04-11/September/2020

បើក: 06:00pm - 09:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

The Heritage Walk សម្រាកសៀមរាប

កាលបរិច្ឆេទ: 16-21/August/2020

បើក: 04:00pm - 11:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

The Heritage Walk 50% Off Car Parking Ticket

កាលបរិច្ឆេទ: 01-07/June/2020

បើក: 07:00pm - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1