ការផ្តល់ជូន

Starbucks – Pumpkin Spice Latte

កាលបរិច្ឆេទ: ១៦ កញ្ញា ២០២១​ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

DOMINO’S PIZZA – ទិញ១ថែម១

កាលបរិច្ឆេទ: ១៤ កញ្ញា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

Café Amazon – ឡាតេអាម៉ាហ្សូន

កាលបរិច្ឆេទ: ០៤​ កញ្ញា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

Starbucks

កាលបរិច្ឆេទ: 03 កញ្ញា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

Café Amazon – កាហ្វេខ្មៅទឹកឃ្មុំក្រូចឆ្មារ

កាលបរិច្ឆេទ: ០២ កញ្ញា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

The Pizza Company – ថ្ងៃនៃភីហ្សាអុិចស្ត្រាឈីហ្សុីសោះសេជបៃត៍

កាលបរិច្ឆេទ: ០២ - ០៨ កញ្ញា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

The Pizza Company – ញ៉ាំ និង កម្សាន្ត

កាលបរិច្ឆេទ: ០១ - ៣០ កញ្ញា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

Dairy Queen – ប្រូម៉ូសិនដើមខែ

កាលបរិច្ឆេទ: ០១ - ០៥ កញ្ញា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: B1

MINISO – ម៉ាសុីនសម្អាតផ្ទៃ

កាលបរិច្ឆេទ: ៣១ សីហា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: B1

Starbucks – ទិញ១ថែម១

កាលបរិច្ឆេទ: ៣១ សីហា រហូតដល់ ១៣ កញ្ញា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

The Pizza Company – ប្រូម៉ូសិនចុងខែ

កាលបរិច្ឆេទ: ៣១ សីហា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

DOMINO’S PIZZA – ទិញ១ថែម១

កាលបរិច្ឆេទ: ២៧ សីហា រហូតដល់ ០២ កញ្ញា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF