ការផ្តល់ជូន

The Pizza Company – ទិញ១ថែម១

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មេសា ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

Bar B Q Plaza – ទឹកស៊ុបបែបជប៉ុន

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣ មិនា ១៧ មេសា ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

The Pizza Company – ទិញ១ថែម១

កាលបរិច្ឆេទ: ១៣ ឧសភា ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

AKA – ២ថែម១

កាលបរិច្ឆេទ: ៣០ មិនា-០១មេសា ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

Swensen’s – ការ៉េមស្វាយអុករ៉ុងថង

កាលបរិច្ឆេទ: ចាប់ពី ២៦ មិនា ២០២២ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

Swensen’s – ឈុតស្រ្តបឺរី

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣ កុម្ភៈ ២០២២ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

Domino’s Pizza – ទិញ១ថែម១

កាលបរិច្ឆេទ: ២៧ មករា-០៦ កុម្ភៈ ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

The Pizza Company – ឈុត Are you okay?

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣-២៤ កុម្ភៈ ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

The Pizza Company – ឈុតគូរស្នេហ៍

កាលបរិច្ឆេទ: ២៥ កុម្ភៈ ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

Toy & Me – រីករាយបុណ្យហាឡូវីន សប្បាយៗ ឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗ

កាលបរិច្ឆេទ: ២6 តុលា 2021

បើក: 8ព្រឹក ដល់ ៩យប់

ជាន់: B1

MINISO – បញ្ចុះតម្លៃ 80%

កាលបរិច្ឆេទ: ២6 តុលា 2021

បើក: 8ព្រឹក ដល់ ៩យប់

ជាន់: B1

The Pizza Company​ -លោកអ្នកនឹងទទួលបាន3$ភ្លាមៗ

កាលបរិច្ឆេទ: ២3 តុលា 2021

បើក: 8ព្រឹក ដល់ ៩យប់

ជាន់: GF