ការផ្តល់ជូន

TOYS & ME – Transformer Sets Copy

កាលបរិច្ឆេទ: 23 October 2021

បើក: 08:00am - 09:00pm

ជាន់: B1

Bar B Q Plaza – Wednesday Special

កាលបរិច្ឆេទ: ២៧ តុលា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

Café Amazon – Crispy Roll

កាលបរិច្ឆេទ: ២៦ តុលា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

TOYS & ME – ឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗ

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣-៣១ តុលា ២០២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: B1

Miniso – បញ្ចុះតម្លៃ៨០%

កាលបរិច្ឆេទ: ២៦ តុលា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

Café Amazon – តែម៉ាត់ឆាសណ្តែកក្រហម

កាលបរិច្ឆេទ: ២៦ តុលា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

DOMINO’S PIZZA – ទិញ១ ថែម១

កាលបរិច្ឆេទ: ២៥​-៣១ តុលា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

The Pizza Company – ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ

កាលបរិច្ឆេទ: រៀងរាល់ថ្ងៃ​ចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុ្រក

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

Café Amazon – ទឹកគូលេន

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣ តុលា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

TOYS & ME – Transformer Sets

កាលបរិច្ឆេទ: 23 October 2021

បើក: 08:00am - 09:00pm

ជាន់: B1

DOMINO’S PIZZA – Everyday Values

កាលបរិច្ឆេទ: ២២ តុលា ២០២១​​ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

The Pizza Company – ២​ ភីហ្សា ៣០,០០០រៀល

កាលបរិច្ឆេទ: ២២-២៤ តុលា ២០២១​

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF