ការផ្តល់ជូន

Miniso

កាលបរិច្ឆេទ: ០៥ - ២៥/កញ្ញា/២០១៩

បើក: 09:00 ព្រឹក - 10:00 យប់

ជាន់: B1

Diary Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 04-10/Oct/2019

បើក: 09:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Domino’s Pizza

កាលបរិច្ឆេទ: 28/Oct/2019 onward

បើក: 02:00pm - 05:00pm

ជាន់: GF

ZANDO Water Festival

កាលបរិច្ឆេទ: 05-13/Nov/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Pizza Company

កាលបរិច្ឆេទ: 09-10-11/Dec/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Dairy Queen – 50% Off

កាលបរិច្ឆេទ: 04-July-2020 Until 11-July-2020

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Toy & Me – Phchum Ben Day

កាលបរិច្ឆេទ: 02-September-2020 Until 20-September-2020

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: B1

Toy & Me – Gift Voucher

កាលបរិច្ឆេទ: 21-October-2020 Until 01-November-2020

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: B1

Domino’s Pizza – Buy 01 Get 01

កាលបរិច្ឆេទ: 26-Oct Until 01-Nov-2020

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Zando – 50% Off

កាលបរិច្ឆេទ: 23 Oct 2020 Onward

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: 1F

Toy & Me – 20% Off

កាលបរិច្ឆេទ: 09-October-2020 Until 30-October-2020

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: B1

Swensen’s – 50% Off

កាលបរិច្ឆេទ: 28-September-2020 Until 30-September-2020

បើក: 11:00am - 10:00pm

ជាន់: GF