ការផ្តល់ជូន

Diary Queen

Buy 2 Free 1!!

ហាង: Dairy Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 04-10/Oct/2019

បើក: 09:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

About Promotion

ញ៉ាំម៉ាឆ្ងាញ់! ញ៉ាំម៉ាឆ្អែត! ពី ឌីឃ្យូ!

ជាមួយនឹងកម្មវិធីទិញពីរបានដល់ទៅបី លោកអ្នកគ្រាន់តែជាវហតដកចំនួនពីរក្នុងចំណោមហតដកទាំងបី លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបន្ថែមជូនហតដកមួយភ្លាម។ ការផ្តល់ជូននេះមាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ ឌីឃ្យូ លើកលែងសាខាព្រលានយន្តហោះ នឹងចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ រហូតដល់ ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ។

CONTACT INFO
Tel : +855 87 450 990