ការផ្តល់ជូន

The Pizza Company – ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ 3$

ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ 3$

ហាង: The Pizza Company

កាលបរិច្ឆេទ: ១១ តុលា ២០២១​ រហូតអស់ពីស្តុក

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

លោកអ្នកនឹងទទួលបាន3$ភ្លាមៗ រាល់ការចំណាយចាប់ពី $20 ឡើងទៅ សម្រាប់ការទទួលទានក្នុងហាងនិងការកម្ម៉ង់ខ្ចប់នៅដឹ ភីហ្សា ខមផេនី ជាមួយប្រត្តិបត្តិការចំណាយតាមរយៈ Visa Contactless រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ដែលមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតអស់ពីស្តុក។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 063 210 713 | 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: The Pizza Company
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk


You will immediately receive $ 3 for every purchase of $ 20 or more for in-store dining and takeaway at The Pizza Company with Visa Contactless Payments every Monday to Friday, valid from today Until out of stock.

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 063 210 713 | 015 464 222
– More information: The Pizza Company
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

 

CONTACT INFO
Tel : +855 63 210 713