ការផ្តល់ជូន

AKA – ២ថែម១

២ថែម១

ហាង: AKA

កាលបរិច្ឆេទ: ៣០ មិនា-០១មេសា ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

ញ៉ាំ 3នាក់ គិតលុយតែ2នាក់!
កុម្ម៉ង់អាំងពេញចង្ក្រាន ជាមួយ សាច់ ត្រី បន្លែ ស្រស់ៗជាច្រើនមុខ
ពីថ្ងៃ 30 ខែ មិនា ដល់ ថ្ងៃទី 01 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 081 553 007
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

CONTACT INFO
Tel : +855 81 553 007