ការផ្តល់ជូន

Bar B Q Plaza – Wednesday Special

Wednesday Special

ហាង: BAR-B-Q PLAZA

កាលបរិច្ឆេទ: ២៧ តុលា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

ឈុតសាច់អាំងបែបកូរ៉េ បញ្ចុះតម្លៃពិសេស សល់ត្រឹមតែ $13.99 ក្នុងមួយឈុត សាកសមបំផុតសម្រាប់ ក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិក 2 ទៅ 3នាក់។ ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែថ្ងៃទី 27 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021នេះតែប៉ុណ្ណោះ។

• សម្រាប់ការញ៉ាំក្នុងហាង ឫខ្ចប់ទៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 093 322 642 | 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Bar B Q Plaza
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk


Korean style barbecue set, special discount only $ 13.99 per set, most suitable for families with 2 to 3 members. This offer is for October 27, 2021, only.

• For in-store dining or takeaway only.

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 093 322 642 | 015 464 222
– More information: Bar B Q Plaza
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

 
 

CONTACT INFO
Tel : +855 97 994 9168