ការផ្តល់ជូន

Bar B Q Plaza – Welcome Set

Welcome Set

ហាង: BAR-B-Q PLAZA

កាលបរិច្ឆេទ: ០៥​ - ១០ តុលា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

ផ្តល់ជូនឈុត Welcome set ពិសេសជាមួយតម្លៃត្រឹមតែ $14.99 ប៉ុណ្ណោះ។
ចាំអីទៀតឱកាសល្អមកដល់ហើយ Mention មិត្តភក្តិអោយមកអស់មកដើម្បីចូលរួមឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នា!

* ការផ្តល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 10 ខែតុលា នេះ។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 093 322 642 | 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Bar B Q Plaza
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk


Offer a special Welcome set for only $ 14.99. Mention all your friends to come and join in the delicious food!

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 093 322 642 | 015 464 222
– More information: Bar B Q Plaza
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

 
 

CONTACT INFO
Tel : +855 97 994 9168