ការផ្តល់ជូន

Miniso – បញ្ចុះតម្លៃ៨០%

បញ្ចុះតម្លៃ៨០%

ហាង: Miniso

កាលបរិច្ឆេទ: ២៦ តុលា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

បញ្ចុះតម្លៃ 80%
តម្លៃពិសេសមិនធ្លាប់មានពីមុន សម្រាប់នាឡិការតូចគួរអោយស្រឡាញ់នេះ។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ក្រោមដីទី01
– 096 442 8583 / 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: MINISO
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk


80% discount
Unprecedented special price for these adorable little watches.

– The Heritage Walk, Basement 01 (B1)
– 096 969 3006 / 015 464 222
– More information: MINISO
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

 
 

CONTACT INFO
Tel : +855 97 994 9168