ការផ្តល់ជូន

Café Amazon – Crispy Roll

Crispy Roll

ហាង: Café Amazon

កាលបរិច្ឆេទ: ២៦ តុលា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

ផលិតផលថ្មីពិសេស “Crispy Roll" ពីកាហ្វេ អាម៉ាហ្សូន បានមកដល់ហើយ!
Crispy Roll ស្រួយ ឆ្ងាញ់ តាមបែបអាហារសម្រន់នៃប្រទេសថៃសមស្របគ្រប់កាលៈទេសៈ។
មាន៣រសជាតិសម្រាប់ជ្រើសរើស៖
•​​ Shreded Pork Original Flavour
• Shreded Pork Spicy Flavour
• Mini Crispy Roll Coconut Flavour

* មានដាក់លក់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 097 994 9168 / 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Café Amazon
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk


New special product “Crispy Roll" from Café Amazon!
An authentic Thai Crispy Roll with a crispy texture that is best for all occasions.
The three falvors Crispy Roll:
• Shreded Pork Original Flavour
• Shreded Pork Spicy Flavour
• Mini Crispy Roll Coconut Flavour


* Available at all Café Amazon branches from today onwards.


– The Heritage Walk, Ground Floor
– 097 994 9168 / 015 464 222
– More information: Café Amazon
– Telegram: https://t.me/theheritagewalk

 
 

CONTACT INFO
Tel : +855 97 994 9168