ការផ្តល់ជូន

Café Amazon – តែក្រហម និងតែបៃតងទឹកដោះគោ

តែក្រហម និងតែបៃតងទឹកដោះគោ

ហាង: Café Amazon

កាលបរិច្ឆេទ: ០៨​ តុលា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

សូមណែនាំ តែបៃតងទឹកដោះគោ និងតែក្រហមទឹកដោះគោ ពីកាហ្វេ អាម៉ាហ្សូន សុទ្ធសឹងតែឆ្លើយតបចំពោះការផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍នេះដល់រាងកាយរបស់អ្នក។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 097 994 9168 / 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Café Amazon
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk


The compounds of both tea and milk provide benefits act as
antioxidants to help fight underlying cell damage caused by reactive molecules known as free radicals.
High levels of free radicals contribute to heart disease, cancer, and other issues.
GREEN TEA LATE and THAI MILK TEA from Café Amazon is rich and contained all benefits for your body.

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 097 994 9168 / 015 464 222
– More information: Café Amazon
– Telegram: https://t.me/theheritagewalk

 
 

CONTACT INFO
Tel : +855 97 994 9168