ការផ្តល់ជូន

Café Amazon – ទឹកគូលេន

ទឹកគូលេន

ហាង: Café Amazon

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣ តុលា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

សូមណែនាំទឹកគូលែន ពីហាង កាហ្វេ អាម៉ាហ្សូន សម្រិតសម្រាំងជាពិសេស រសជាតិជូរតិចៗចេញពីផ្លែគូលែន ផ្អែមល្មម និងត្រជាក់ ដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្រស់ស្រាយពីភាពស្អុះស្អាប់។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 097 994 9168 / 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Café Amazon
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk


When the heat is on, there is a drink that rises above the rest that could be served with a passion. Let’s introduce our very own Lychee juice to cool you down in this hot weather. This drink is sure to carry you to a cold refreshing relaxation with its unique lychee flavor.

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 097 994 9168 / 015 464 222
– More information: Café Amazon
– Telegram: https://t.me/theheritagewalk

 
 

CONTACT INFO
Tel : +855 97 994 9168