ការផ្តល់ជូន

Dairy Queen – ប្រូម៉ូសិនដើមខែ

ប្រម៉ូសិនដើមខែ

ហាង: Dairy Queen

កាលបរិច្ឆេទ: ០១ - ០៥ កញ្ញា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: B1

ផ្តល់ជូនពីសេសសម្រាប់ដើមខែ​ ពីហាងការ៉េមឌីឃ្យូ! ការ៉េមថេកហូមចំនួន3កំប៉ុង ត្រឹមតែ7ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។ ការផ្តល់ជូននេះមានចាប់ពីថ្ងៃទី 01 រហូតដល់ថ្ងៃទី 05ខែ កញ្ញានេះ។​

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 017 320 374 / 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Dairy Queen
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalkSpecial offer for the beginning of the month from Dairy Queen! 3 cans of Take-Home ice cream for only $ 7. This offer is available from 1st to 5th September.

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 017 320 374 / 015 464 222
– More information: Dairy Queen
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

CONTACT INFO
Tel : +855 63 210 713