ការផ្តល់ជូន

DOMINO’S PIZZA – ទិញ១ថែម១

ទិញ១ថែម១

ហាង: Domino’s Pizza

កាលបរិច្ឆេទ: ១៤ កញ្ញា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

ថ្ងៃពិសេសមកដល់ហើយ ទិញ1បាន2 សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ កុម្ម៉ង់ឥឡូវនេះជាមួយសេវាដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ​ !

*ប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់ភីស្សាខ្នាតកណ្តាល និង ខ្នាតធំគ្រប់រសជាតិ។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 1800 2020 | 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Domino’s Pizza
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍


The special day has arrived, buy 1 get 2 for Tuesday! Order now with free delivery.

* This promotion is for medium and large pizzas of all tastes.

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 1800 2020 | 015 464 222
– More information: Domino’s Pizza
– Telegram: https://t.me/theheritagewalk
– T&C Apply.CONTACT INFO
Tel : +855 63 210 713