ការផ្តល់ជូន

Domino’s Pizza – ទិញ១ថែម១

ទិញ១ថែម១

ហាង: Domino’s Pizza

កាលបរិច្ឆេទ: ២៧ មករា-០៦ កុម្ភៈ ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

ទិញ1ថែម1
ជួបជុំគ្រួសារ បងប្អូន មិត្តភក្តិ ចែករំលែកភាពរីករាយ ជាមួយភីហ្សាដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ការផ្តល់ជូនមានចាប់ពីថ្ងៃទី 27 មករា – 06 កុម្ភៈ 2022។
* លេខទូរស័ព្ទកុម្ម៉ង់ 𝟭𝟴𝟬𝟬𝟮𝟬𝟮𝟬 តេ🅵🆁🅴🅴! ដឹក🅵🆁🅴🅴!

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 18002020 | 015 464 222
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

 

CONTACT INFO
Tel : +855 97 994 9168