ការផ្តល់ជូន

DOMINO’S PIZZA – Everyday Values

Everyday Value

ហាង: Domino’s Pizza

កាលបរិច្ឆេទ: ២២ តុលា ២០២១​​ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

កាន់តែពិសេសជាមួយឈុតទាំង5 ទាំងចំណេញ ទាំងឆ្ងាញ់! កុម្ម៉ង់ឥឡូវនេះ ជាមួយសេវាដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ​។
• ឈុតពិសេស តម្លៃចាប់ពី $9.99 ញ៉ាំបានគ្នា 2-4នាក់។
• ឈុតពិសេស តម្លៃចាប់ពី $12.99 បានភីហ្សាខ្នាតធំ2 ញ៉ាំបានគ្នា 5-6 នាក់។
• ឈុតពិសេសសំរាប់ម្នាក់ឯង តម្លៃចាប់ពី $1.99 បានភីហ្សាខ្នាតតូច1។

* ការផ្តល់ជូនមានចាប់ពីថ្ងៃនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 1800 2020 | 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Domino’s Pizza
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍


Even more special with the 5 sets, both profit and delicious! Order now with FREE delivery.
• Special set, price from $ 9.99, can be eaten by 2-4 people.
• Special set price from $ 12.99 for 2 large pizzas for 5-6 people.
• Special set for one person, starting from $ 1.99, get 1 mini pizza.

* Offer available from today, every day

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 1800 2020 | 015 464 222
– More information: Domino’s Pizza
– Telegram: https://t.me/theheritagewalk
– T&C Apply.


CONTACT INFO
Tel : +855 63 210 713