ការផ្តល់ជូន

Pizza Company

Buy 1 Get 1 Free

ហាង: The Pizza Company

កាលបរិច្ឆេទ: 09-10-11/Dec/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

About Promotion

ដើម្បីចូលរួម ខួបគម្រប់១ឆ្នាំ របស់ ផ្សារទំនើបដឹហេរីថេកវ៉ក ដឹ ភីហ្សា ខមផេនី

មានកិត្តិយសក្នុងការផ្តល់ជូនកម្មវិធី ទិញ១ ថែម១ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ 

សម្រាប់ការញ៉ាំ ក្នុងហាង និងខ្ចប់យកទៅផ្ទះ សម្រាប់តែ ដឹ ភីហ្សា ខមផេនី សាខា ដឹ ហេរីថេកវ៉ក ក្រុងសៀមរាប តែប៉ុណ្ណោះ។ សូមរីករាយជាមួយឱកាសដ៏ពិសេសនេះ!

 

#thepizzacompanycambodia x #theheritagewalk

 

CONTACT INFO
Tel : +855 15 555 395