ការផ្តល់ជូន

Starbucks – ទិញ១ថែម១

ទិញ១ថែម១

ហាង: Starbucks

កាលបរិច្ឆេទ: ៣១ សីហា រហូតដល់ ១៣ កញ្ញា ២០២១

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

[ការផ្តល់ជូនទិញមួយ ថែមមួយ]
ដំណឹងល្អសម្រាប់គ្នាយើងដែលចូលចិត្តតែត្រជាក់ចិត្តប្រចាំរដូវក្តៅទាំងអស់!
រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូន ទិញ 1 ថែម 1 សម្រាប់ការជាវភេសជ្ជៈតែប្រចាំរដូវក្តៅទាំង 4 មុខរួមមាន៖ Triple Golden Monkey, Cocoa Golden Monkey, Sunshine Pineapple Oolong, និង Sunshine Peach Oolong សម្រាប់ការជាវក្នុងហាង វេចខ្ចប់នៅនឹងកន្លែង និងសេវា Call & Pick Up ។

លក្ខខណ្ឌនានាត្រូវបានកំណត់៖
* ការផ្តល់ជូនមានចាប់ពីថ្ងៃទី 31 សីហា ដល់ថ្ងៃទី 13 កញ្ញា ឆ្នាំ 2021
** ពុំអនុវត្តលើការកុម្ម៉ង់តាមរយៈដៃគូដឹកជញ្ជូនឡើយ ។
*** ក្រុមហ៊ុន Coffee Concepts (Cambodia) Ltd. រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ដំណឹងទុកជាមុន ។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 087 700 794 / 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Starbucks
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk[Buy one Share one]
Final call-out to enjoy your favorite teas before summer ends!
Enjoy Buy One Share One offer on Starbucks limited-time offering full-leaf summer teas include: Triple Golden Monkey, Cocoa Golden Monkey, Sunshine Pineapple Oolong, and Sunshine Peach Oolong upon in-store purchase, takeaway order, and Call & Pick Up service at all Starbucks Cambodia stores from today until Sept 13, 2021.

Terms and conditions apply.
* Offer is valid from Aug 31 – Sep 13, 2021
* Not applicable to Delivery service
*** Coffee Concepts (Cambodia) Ltd. reserves the right to adjust or revise any condition without prior notice.

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 087 700 794 / 015 464 222
– More information: Starbucks
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

 
 
 

CONTACT INFO
Tel : +855 87 700 794