ការផ្តល់ជូន

Swensen’s – ការ៉េមស្វាយអុករ៉ុងថង

ការ៉េមស្វាយអុករ៉ុងថង

ហាង: Swensen’s

កាលបរិច្ឆេទ: ចាប់ពី ២៦ មិនា ២០២២ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

សូមណែនាំការ៉េមខេករសជាតិថ្មីស្រឡាងខេក ស្វាយអុករ៉ុងថងជាមួយរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តពីស្វិន សិន។ តោះចាំដល់ណាទៀតការ៉េមខេក ស្វាយអុករ៉ុងថងមានតែនៅហាងការ៉េមស្វិន សិនប៉ុណ្ណោះ។

– ផសារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 017 868 971 | 061 882 250
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

CONTACT INFO
Tel : +855 81 553 007