ការផ្តល់ជូន

Swensen’s – 50% Off

50% Off

ហាង: Swensen’s

កាលបរិច្ឆេទ: 04-July-2020 Until 11-July-2020

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

ស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកម្មវិធី Super Sale ពីស្វិនសិន!
លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើគ្រប់ការ៉េមប្រភេទ Signature
Sundae ទាំងអស់។ 

ការផ្តល់ជូននេះមានតែនៅសាខា ដឹ ហេរីថេក វ៉ក
ចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់ ១១ ខែកក្កដានេះតែប៉ុណ្ណោះ។

CONTACT INFO
Tel : +855 87 450 990