ការផ្តល់ជូន

The Pizza Company – 50% on second Pizza

50% Off on second Pizza

ហាង: The Pizza Company

កាលបរិច្ឆេទ: 04-July-2020 Until 12-July-2020

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០%
សម្រាប់ភីហ្សាទី២ នា ដឹ ភីហ្សា ខមផេនី សាខាផ្សារហេរីថេកវ៉ក ចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់ ១២
ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០​ តែប៉ុណ្ណោះ។

ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែការញ៉ាំក្នុងហាង
និងខ្ចប់យកទៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ។

CONTACT INFO
Tel : +855 87 450 990