ការផ្តល់ជូន

Toy & Me – 20% Off

20% Off

ហាង: Toys & Me

កាលបរិច្ឆេទ: 09-October-2020 Until 30-October-2020

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: B1

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០%
លើសម្ភារៈសិក្សាកុមារ ក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលថ្មី ពីថ្ងៃទី
09 ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី20 ខែតុលា ឆ្នាំ2020 នៅ Toys&Me ផ្សារហេរីថេក។ 

🚛មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
២៥ខេត្តក្រុង

Tel:
023 888 118

CONTACT INFO
Tel : +855 23 888 118