ការផ្តល់ជូន

TOYS & ME – ឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗ

ឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗ

ហាង: Toys & Me

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣-៣១ តុលា ២០២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: B1

រីករាយបុណ្យហាឡូវីន សប្បាយៗ ឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមៗ ទទួលបានការផ្សងសំណាងជាមួយ NERF Shooting បាញ់ភ្លាមយករង្វាន់ភ្លាម។

* គ្រប់អតិថិជនចំណាយចាប់ពី 68ដុល្លារ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ 31 ខែតុលា ឆ្នាំ2021។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ក្រោមដីទី01
– 093 629 668 | 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Toys & Me
Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk


Happy Halloween, Have fun, win instant prizes, get lucky with NERF Shooting. Shoot immediately, get instant prizes.

For all customers pay from $68. Available from today to October 31, 2021.

– The Heritage Walk, Basement 01 (B1)
– 093 629 668 | 015 464 222
– Delivery services 25 cities/provinces
– More information: Toys & Me
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

CONTACT INFO
Tel : +855 63 210 713