ការផ្តល់ជូន

ZANDO Water Festival

Discount up to 50% on all Product

ហាង: Zando

កាលបរិច្ឆេទ: 05-13/Nov/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

About Promotion

📣 បញ្ចុះ 50% ដោយមុខទំនិញ?? ប្រាកដណាស់មានតែនៅ ZANDO ប៉ុណ្ណោះ!!😱🔥រីករាយជាមួយការផ្តល់នេះ…សម្រាប់ពិធីបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះ!

កៀកថ្ងៃបុណ្យអុំទូកហើយណា៎! ប្រញាប់មក ZANDO មក..ការបញ្ចុះតម្លៃកាន់តែពិសេស 50% ដោយមុខទំនិញមានតែឱកាសនេះប៉ុណ្ណោះ !! មានតែប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ តោះៗ..! ប្រញ៉ាប់ឡើង..!

☎️ 081 999 716

បញ្ជាក់
• ការផ្ដល់ជូននេះមានចាប់ពីថ្ងៃទី 5 រហូតដល់ថ្ងៃ 13 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019
• ការផ្ដល់ជូននេះមាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ ZANDO
• ការផ្ដល់ជូននេះមិនរួមបញ្ចូលជាមួយកាតសមាជិកនិងកម្មវិធីដទៃទៀតនោះទេ

📣50% OFF on select styles??
It’s YES!! 😱 Go grab it Now!!🔥

Water Festival is around the corner, check out our outfits and enjoy 50% OFF On select STYLES NOW!!This golden chance won’t make a comeback if you missed it!!! Shop Now!

☎️ 081 999 716

Note:
• This offer is valid from 5 until 13 November 2019
• This offer is available in all ZANDO branches and Online
• This offer cannot be used in conjunction with membership card and other promotions

CONTACT INFO
Tel : +855 98 427 326