ការផ្តល់ជូន

Miniso

ទិញ ១ ថែម ១

ហាង: Miniso

កាលបរិច្ឆេទ: ០៥ - ២៥/កញ្ញា/២០១៩

បើក: 09:00 ព្រឹក - 10:00 យប់

ជាន់: B1

អំពីការផ្តល់ជូន

ពិសេសសំរាប់រដូវភ្លៀង!

MINISO​ សាខាផ្សារ ហេរីថេក ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីពិសេស ទិញមួយថែមមួយ ទៅលើផលិតផលដែលហាងបានជ្រើសរើស!
ការផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

តោះមកមុនបានមុនទំនិញមានកំណត់
*លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

CONTACT INFO
Tel : +855 96 969 3006