ការផ្តល់ជូន

Miniso

កាលបរិច្ឆេទ: ០៥ - ២៥/កញ្ញា/២០១៩

បើក: 09:00 ព្រឹក - 10:00 យប់

ជាន់: B1

Diary Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 04-10/Oct/2019

បើក: 09:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Domino’s Pizza

កាលបរិច្ឆេទ: 28/Oct/2019 onward

បើក: 02:00pm - 05:00pm

ជាន់: GF

ZANDO Water Festival

កាលបរិច្ឆេទ: 05-13/Nov/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Pizza Company

កាលបរិច្ឆេទ: 09-10-11/Dec/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Zando

កាលបរិច្ឆេទ: 09-10-11/Dec/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Dairy Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 09-10-11/Dec/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Dairy Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 04-31/Dec/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Domino’s Pizza Super Deal

កាលបរិច្ឆេទ: 04/Nov/2019 onward

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

The Pizza Company

កាលបរិច្ឆេទ: 28-30/Oct/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Diary Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 04-10/Oct/2019

បើក: 09:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Zando

កាលបរិច្ឆេទ: 26/សីហា/2019 តទៅ

បើក: 09:00 ព្រឹក - 10:00 យប់

ជាន់: ទី១