ការផ្តល់ជូន

Miniso

កាលបរិច្ឆេទ: ០៥ - ២៥/កញ្ញា/២០១៩

បើក: 09:00 ព្រឹក - 10:00 យប់

ជាន់: B1

Diary Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 04-10/Oct/2019

បើក: 09:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Domino’s Pizza

កាលបរិច្ឆេទ: 28/Oct/2019 onward

បើក: 02:00pm - 05:00pm

ជាន់: GF

ZANDO Water Festival

កាលបរិច្ឆេទ: 05-13/Nov/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Pizza Company

កាលបរិច្ឆេទ: 09-10-11/Dec/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Swensen’s – 50% Off

កាលបរិច្ឆេទ: 04-July-2020 Until 11-July-2020

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

The Pizza Company – 50% on second Pizza Copy

កាលបរិច្ឆេទ: 04-July-2020 Until 12-July-2020

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

BarB.Q Plaza – 50% Off

កាលបរិច្ឆេទ: 04-July-2020 Until 12-July-2020

បើក: 11:00am - 09:00pm (Fri, Sun) / 04:00am - 09:00pm (Mon-Thu)

ជាន់: GF

Zando

កាលបរិច្ឆេទ: 09-10-11/Dec/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Dairy Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 09-10-11/Dec/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Dairy Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 04-31/Dec/2019

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Domino’s Pizza Super Deal

កាលបរិច្ឆេទ: 04/Nov/2019 onward

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF